Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) jest najbardziej zaawansowanym kursem dotyczącym udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia dostępnym dla osób bez wykształcenia medycznego.

Kurs został wprowadzony art. 3 pkt. 2 Ustawo o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a warunki jego przeprowadzenie, zaliczenia i ramy czasowa określa rozporządzenie Ministra Zdrowia.

 

Do kursu KPP przystąpić mogą osoby, ktęre są zatrudnione, lub pełnią służbę w jednostkach współpracujących  z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, czyli:

•    Jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
•    Jednostkach Ochotniczej Straży pożarnej włączonych do Krajowego Systemy Ratowniczo – Gaśniczego
•    Jednostkach Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
•    Policjanci, Strażnicy Miejscy i Żołnierze a także przedstawiciele innych jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, kurs KPP trwa 66 godzin, z czego co najmniej 25 to zajęcia teoretyczne a co najmniej 41 to zajęcia praktyczne realizowane w grupach.

 

Zajęcia prtowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, składającą się z lekarzy, pielęgniarzy, ratowników medycznych, strażaków i psychologów posiadających co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynnościach ratunkowych oraz doświadczenie pedagogiczne.

 

Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem posiadanego na własność przez firmę VIMED sprzętu szkoleniowego, na który składają się:

•    Fantomy do resyscytacji dla każdej grupu wiekowej poszkodowanych
•    Głowy do przyrządowego zabezpieczania drożności dróg oddechowych
•    Defibrylatory półautomatyczne ZOLL AED Plus
•    Kompletne zestawy R1 skłądające się z:
          -  Torby ratunkowej z kompletnym wyposażeniem (zestaw tlenowy do tleoterapii czynnej i biernej, ssak ręczny, zestaw rurek U-G, zestaw masek i rurek krtaniowych, nożyczki ratownicze, hydrożele, torba opatrunkowa, nóż do pasów bezpieczeństwa, zestaw do płukania oka, płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki nitrylowe itd.)
•    Zestaw szyn Kramera
•    Nosze transportowe typu deska
•    Respirato transportowy
•    Podbieraki
•    Kamizelka KED
•    Szyny wyciągowe
•    Itd.

 

Kurs zakończony jest egzaminem podzielonym na dwa etapy:
•    Egzamin teoretyczny, składający się z 30 pytań
•    Egzamin praktyczny

 

Przebieg egzaminu określony jest w rozporządzeniu Ministra zdrowia.
Po pomyślnym zdaniu egzaminu, egzaminowany otrzymuje dyplom ukończenia kursu i tytuł RATOWNIKA, uprawniający do wykonywania kwalifikowanej pierwszej pomocy we właściwych jednostkach.